stripy-donkey

To Start

To Start

duck liver parfait
£8
onion marmalade, artisan sourdough toast
grilled sardines on toast
£8 GF*
tomato, red pepper & lemon relish
sun dried tomato & mozzarella tart
£7 V
mixed leaves